Prawo a alkohol

Prawo a alkohol

Data publikacji 18.09.2015

PRAWO  A  ALKOHOL

 

Wybór  z Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wraz z późniejszymi zmianami.

 

Przepisy ogólne

 

Art. 2 1 . Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych – obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze  faktycznym, taka jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw,

2) promocja napojów alkoholowych – publiczną degustację napojów alkoholowych, rozdawania rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych,

3) reklama napojów alkoholowych – publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorstw produkujących napoje alkoholowe, nie różniących się nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi,

6) wydzielone stoisko – oddzielone od pozostałej powierzchni punktu sprzedaży, ciąg handlowy lub lada, zamknięte własna kasą fiskalną, rejestrującą prowadzona sprzedaż

 

Warunki w placówce handlowej do sprzedaży alkoholu.

 

Art. 9. 6. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są:

1)    sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,

2)    wydzielone stoiska – w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m 2,

3)    pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

Art. 13. 2. W miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.

 

Zakazy

 

Art. 13. 1. 1. Zabrania się reklamy i promocji na obszarze kraju napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem, iż nie jest kierowana do małoletnich lub prowadzona poprzez budowanie skojarzeń z:

1)    atrakcyjnością seksualną,

2)    relaksem lub wypoczynkiem,

3)    sprawnością fizyczna,

4)    nauką, praca lub sukcesem zawodowym,

5)    zdrowiem lub sukcesem życiowym.

3. Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego.

Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1)  na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,
     opiekuńczych domów studenckich,

2)  na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,

3)  w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,

4)  w środkach i obiektach komunikacji publicznej,

2 a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 proc. alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,

2) osobom do lat 18,

3) na kredyt lub pod zastaw.

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

Art. 18.1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej organem zezwalającym.

3. Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1)  do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

2)  powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3)  powyżej 18 % zawartości alkoholu,

3a. Zezwolenia, o których mowa powyżej, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

8. Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwolenia.

10. Zezwolenie organ zezwalający cofa w przypadku:

1)  nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
     a w szczególności:
a)  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym,
     na kredyt lub pod zastaw,
b)  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów w art. 3 i 4.

2)  nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,

3)    powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

4)  wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

6)  orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

11. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie  zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

Przepisy karne.

 

Art. 43.1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione labo bez wymaganego zezwolenia lub w wbrew jego warunkom,

podlega grzywnie,

2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i prze to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.

3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

Art. 43 1. 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust 1 i 2 a – 6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inna osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania

podlega karze grzywny.

Art. 45. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust 1 i 2:

1)  dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedaży lub

2)  nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

podlega karze grzywny.

Art. 45 1. Orzekanie  w sprawach o czyny wymienione w art. 43 1 – 45 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony