Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-05-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono: 2020-08-25.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Kalas lub Krzysztof Serwatka,adres poczty elektronicznej webmaster-golub@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 754 92 26 lub 47 754 92 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Do budynku prowadzą 4 wejścia oznaczone literami A, B, C, D.Do wejścia głównego oznaczonego litera A prowadza schody. Przy barierce na schodach wejścia głównego znajduje się przycisk dzwonka umieszczonego w pomieszczeniu dyżurnego KPP w Golubiu-Dobrzyniu sygnalizującego pojawienie się osoby potrzebującej pomocy. Brak jest podjazdu dla osoby poruszającej się na wózku. Możliwe jest wniesienie osoby poruszającej się na wózku do budynku KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Przy recepcji znajduje się toaleta z drzwiami o szer. 100 cm, umożliwiającymi wjazd osoby na wózku.Przed budynkiem brak jest oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.W budynku nie ma pętli indukcyjnych jak również oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. W celu ułatwienia kontaktu służby dyżurnej z osobą ze szczególnymi potrzebami wyposażono s łużbę dyżurną w pomoce multimedialne ułatwiające wzajemny kontakt. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych ) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie ( z wyłączeniem sytuacji nagłych ) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Dyżurnym jednostki telefonicznie ( przy pomocy osoby sprawnej komunikacyjnie )

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej).

Przed budynkiem, od ulicy Piłsudskiego nie wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących na stronie BIP KPP Golub-Dobrzyń.

Powrót na górę strony