Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

    1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki

        Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:

    a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

    b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

    2. Komendant powiatowy (miejski) Policji,

    3. Komendant komisariatu Policji.

Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.

    Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy realizuje zadania :

 

    1) ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
    2) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego  transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych            do powszechnego korzystania,
    3) inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i                    organizacjami społecznymi,
    4) wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców,
    5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
    6) kontroli przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
    7) współdziałania z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
    8) gromadzenia przetwarzania, i przekazywania informacji kryminalnych,
    9) aktualizacji Krajowego Systemu Informatycznego Policji

      Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych.

      Zakres działania Komendy Powiatowej Policji określają przepisy o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działań komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

            1. Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

            2. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 23 września 2008 r.

              

Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty .

Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:

  • w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji.

 

Film zawiera treść "Zakresu działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy"

przedstawioną przez lektora w polskim języku migowy

 

Zakres działalności Komendanta Powiatowego Policji i Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - tekst łatwy do czytania (ETR) - plik pdf

 

 

Powrót na górę strony