Wiadomości

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja o przeciwdziałaniu przemocy

Data publikacji 07.06.2022

,,Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności". Treść preambuły do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przyświecała zorganizowaniu na Zamku Golubskim konferencji pt. ,,Przemoc może dotknąć każdego”. Podczas spotkania przygotowanego przez Komendę Powiatową Policji w Golubiu-Dobrzyniu przy współudziale Starostwa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz władz samorządowych zaproszeni przedstawiciele instytucji, których ustawowym zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy i wspieranie ich ofiar, rozmawiali na temat tworzenia spójnego i wielopoziomowego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie oraz pomocy ich ofiarom.

Wczoraj (06.06.2022) na Zamku Golubskim odbyła się konferencja pt. ,,Przemoc może dotknąć każdego”. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Golubiu-Dobrzyniu przy współudziale władz samorządowych powiatu miało na celu wypracowanie systemu skutecznego zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą.

Na początku konferencji głos zabrał gospodarz spotkania - Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu mł. insp. Krzysztof Grugiel, który podkreślił, że czas pandemii uwydatnił  wielką skalę problemu, jakim jest przemoc domowa, a następnie przedstawił gościom cel spotkania.

W dalszej części głos oddano Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrowi Leciejewskiemu, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że to właśnie te instytucje, których przedstawiciele biorą udział w spotkaniu mają wpływ na regulacje przepisów prawnych dotyczących poruszanej problematyki. Następnie wystąpili prelegenci: Koordynator ds. Niebieskiej Karty Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nadkom. Monika Hermann, Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Anna Kuczora, Prokurator Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu Pan Przemysław Oskroba oraz policyjny instruktor technik interwencji i samoobrony asp. szt. Jacek Kozerski. .

Głos zabrał również Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, który podczas wystąpienia podkreślił rolę emaptii, którą powinny kierować się osoby niosące pomoc pokrzywdzonym przemocą.

Spotkanie było okazją do podjęcia dyskusji pomiędzy zaproszonymi tj. przedstawicielami policji, prokuratury, ośrodków pomocy społecznej, gminnych ośrodków rozwiązywania problemów alkoholowych oraz służb medycznych na temat ujednolicenia współpracy i wypracowania systemu w celu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Wysoka frekwencja na spotkaniu dowiodła wagę problemu i wskazała na potrzebę organizowania podobnych wydarzeń w lokalnym społeczeństwie.

Powrót na górę strony